Lot 66 | 4140 Stourbridge Common Circle, Milton, GA, 30004